Leder 2020-03-05 22:20:44

15.05.2014 styremøteprotokoll

Styremøte 15. mai 2014

Oppmøtt: Anniken Skotvoll, Merete LIlle, Mari Tovmo, Jan-Erik Hagelund
Fraværende: Audun Sletten

Saker:

Regnskap

Føring av regnskap er blitt forsinket av manglende registreringer hos bankforbindelse og altinn. Sak ligger hos leder. Dette har forplantet seg til utbetelinger.

Hjemmesider

Overføring av info fra gammel til ny vebb gis tidsfrist 10. juni. Etter dette flyttes gammelvebb til ukjent hemmelig adresse og nyvebb får navnet www.tkk.no. 

Krabbeklo

Merete skal lage oversikt over tildeligner av krabbeklør. Det er kommet inn en nominasjon.

Ny sjef

Havsjef foreslår at det oppnevnes en flattvannsjef for å ha oppsyn med flattvannsaktiviteten Audun drar i gang. Det foreslås at Audun har ansvaret inntil noen kan utnevnes til flattvannssjef på årsmøte 2015.