Leder 2020-03-05 22:05:42

21.05.2015 styremøteprotokoll

Styremøte 21. mai

Til stede: Åge, Merete, Mari, Ann-Cathrine, Sverre

Referent: Mari

 

 1. Kajakkens dag 31. mai
  • Sosialgruppa stiller med litt servering (grilling - salg av pølser?).
  • Vi må frakte juniorkajakkar og utstyr til Sponhuset/Korsvika.
  • Ikkje nødvendig med annonsering i Adresse - vi bruker Facebook og jungeltelegraf.
 2. Banner
  • ca. 3000 - 3200,- pr. stk
  • Merete sjekker opp m/grafikere på jobb.
 3. Kontainer Leirfoss
  • Tillatelse til å setje opp ein 40-fot + ein 20-fot kontainar
  • Isolert 40-fot til TKK, uisolert 20-fot til NTNUI. Vi betaler kostnad ved å leggje inn lys/elektrisitet. Tilbyr NTNUI å bestille isolert dersom dei dekker isoleringskostnaden, evt. om dei vil fikse isolering sjølv.
  • Venter med å bestille til kontrakt er underteikna.
  • Dialog opp mot elvesjef når det gjeld storleik på dør og andre praktiske detaljar.
 4. Vassledning
  • Hussjef går gjennom dei inkomne tilboda.
   • Drugli 140 000,- + moms, + litt dugnadsinnsats (finne tilkoplingspunkt i reolen, finpuss av utomhusareal etter graving)
   • Søbstad 180 000,- + moms
   • BN entrepenør 163 000,- + moms, ikkje inkludert asfaltering
   • Vi går for tilbudet frå Jørn Drugli.
 5. Søknad kommunal støtte til utstyr i private anlegg, frist 1. juni
  • Kontainer Nedre Leirfoss
  • Slalomkajakker
  • Polomål Pirbadet
  • Audun tek ansvar for søknaden.
 6. Ekstraordinært årsmøte
  • 18. juni kl.19. Send ut innkalling 14 dagar før. Ann Cathrine har kontroll på valgkomite.
 7. Slalomkabler nedre leirfoss
  • Kommunen har sendt mail og krever at kablane ved Nedre Leirfoss fjernast. Åge informerer om saken og kort møte med idrettsrådet for å leggje strategi ovafor kommuna. Møte med kommuna 1. juni.
 8. Rydding i dusj og garderobe etter kurskvelder
  • Det er rotete i garderobane etter kurskvelder, instruktørane må gjerne sjå over etter kvelden.
  • Dusjane tettast av sand/grus ol, når vatnet ikkje lenger renn ned må den andre dusjen nyttast og det må gis beskjed til hussjef.
 9. Parkering på området
  • Innføring av betalingsparkering på området? Vi bør samsnakke med seilforening, Nidaros, Pingvin og sende henvending til idrettsrådet, og få dei til å sjå på saken.
 10. Østmarkneset
  • Møte med kommuna 13. mai. Det ser lovande ut. Vi må leie av dei som skal ha restaurantdrifta. Det vert ikkje tilgang til å køyre heilt ned.