Leder 2020-03-05 22:06:35

23.04.2015 styremøteprotokoll

Protokoll Styremøte TKK

Dato: 23.04.2015

Til stede: Mari, Merete, Eirin, Audun og Åge. Fagsjefer: Bernt, Erik, Sverre, Ann Catrine

Referent: Audun

 1. Utlån/leie av kajakkhengar

Den lille hengeren skal gjøres tilgjengelig for medlemmer gjennom reservasjon i protokoll som ligger i klubbhus. En kostnad på 50kr dagen må betales av låntager + dekke egenandel skade. Klubbarrangement har fortrinnsrett på henger.

Den store hengeren leies normalt ikke ut til medlemmer.

 1. Tekst nettside

Sak utsettes

 1. Kommunikasjonsstrategi

E-post og nettside brukes til formelle beskjeder fra styret.

Facebook brukes til uformell kommunikasjon mellom medlemmene

 1. Bruk av klubbens penger for å betale for klubbturer? Konkurranser? Skilnad på arrangement i regi av TKK og andre?

Klubben vil prioritere å subsidiere arrangement og konkurranser der flere yngre deltar. Det blir opp til fagsjefene å legge inn ønske om midler i budsjett, som styret igjen godkjenner.

Følgende formulering ble foreslått og godkjent:

«Klubben kan støtte arrangement/turer/kurs med opp mot 5000 kroner for at unge padlere skal kunne delta - eller for å fremme "nye" grener innen kajakk.

Det samme gjelder for deltakelse i konkurranser. Styret bevilger pengene, men det er opp til den enkelte undergruppen hvordan pengene brukes.

Pengene kan også søkes etter at budsjettet er vedtatt.»

 1. Rabatterte medlemsskap

Studentmedlemskap opprettes ikke da NTNUI tar denne gruppen padlere.

Grensen for ungdomsmedlemskap heves fra 16 år til og med året man fyller 19 år. Denne endringen oppdateres på nettsiden.

Styret vil ikke innføre samboermedlemskap igjen.

Honnør/pensjonist opprettes ikke, det er mange ulike grupper som da må tas hensyn til som har like stort «behov».

 1. Evaluere flytting av avplask

Positivt var at man fikk frigjort en langhelg ved 1.mai til tur

Negativt at man hadde avplask før elvekajakker er hentet fra pirbad og negativt at man brøt tradisjon. Neste år vil avplask holdes på 1.mai, da det passer bedre med ukedagen.

 1.  Rangøya

TKK har ansvar for padletreffet i år. Merete spør Håvard Engen og Trond Eri om de kan påta seg ansvar for å koordinere treffet.

 1. Ekstraordinært årsmøte, valkomite

Styret må finne kandidater til valgkomite og kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Ann Cathrine tar ansvar for å finne en valgkomite. Varsel om ekstraordinært årsmøte må sendes ut 14 dager før.

 1. Østmarkneset

Styret stiller seg positive til prosjektet. Vi må avklare med kommunen hva tidshorisonten er, kan bygget tas i bruk innen kort tid, eller avhenger det av den overordna reguleringsplanen? Når og hvordan vil kommunen pusse opp bygget?

Hvilke andre sjøsportaktører er involvert?

Audun deltar på møte med kommunen 13.mai.

 1. Kajakkens dag 31. mai

TKK stiller på kajakkens dag i Ringvebukta med kajakker, instruktører.

 1. Padletinget

Anna ble valgt inn i kontrollkomiteen og Bernt ble valgt inn i valgkomiteen.

Styret i NPF ble gjenvalgt. Referat kan sees på padling.no.

Eventueltsaker:

 1. Nedre Leirfoss

Sverre skal befare Nedre Leirfoss sammen med Statkraft ifm. container-saken på førstkommende tirsdag.

Sverre har fått tilbud på 40fot stålcontainer med innvendig kledning og isolasjon til 77 000,- + moms.

Brukt 40fot uten kledning koster ca. 40 000,- levert Trondheim. Denne løsning vurderes som omtrent like kostbar.

Styret er opptatt av å få en god løsning for fremtiden og innser at investeringen vil tilbakebetale seg i form av økt reolplass, men kostnadene bør ikke eskalere.

 1. Begrensinger klubbturer

Det diskuteres hva maks. antall deltakere på tur skal være. 40-50 deltakere oppleves som uforholdsmessig mange, men dette i seg selv er ikke god nok grunn til å begrense antallet.Det foreslås å flytte åpning av turpåmelding nærmere turdato for å få med flere spontane medlemmer, evt. sette av noen plasser til «siste liten påmelding». Slik det er i dag, opptas plassene på tur tidlig av folk som har mulighet til å planlegge langt frem i tid.

 1. Sikkerhet

Sverre foreslår å bruke VHF-radio på tur og at TKK kjøper inn dette, og argumenterer med at det er vanskelig å holde styr på store grupper. NPF savner at flere skriver og sender inn avviksskjema. Viktig punkt vi tar det opp igjen på neste styremøte.