Leder 2020-03-05 22:07:28

26.3.2015 styremøteprotokoll

Referat Styremøte TKK

Dato: 26.03.2015

Til stede: Mari, Merete, Eirin, Audun og Åge (var innom). Fagsjefer: Bernt, Erik, Capucine, Peter, Sverre, Sofie, Ann-Cathrine og Jorodd

Referent: Audun

Saksliste:

 1. Økonomi Tripletex: Eirin gjennomgikk prosedyre for bilags- og refusjons-godkjenning. 
  • Bilag sendes til nærmeste fagsjef, som sender bilag videre til Tripletex. Alle tilbakebetalinger skal føres på refusjonsskjema. Fagsjef godkjenner for medlemmer, leder godkjenner for fagsjefer.
  • Husk å merke med "Godkjent Faggruppe" i bilagsoversikt
 2. Mailrutiner i styret 
 3. Medlem/reol-liste:
  • Jorodd ajourfører reolliste med siste oppdatert reolavgiftinnbetaling. Reolsjef kan spørre fint medlemmer om å bytte til høyereliggende reolplass for å gi mindre personer lavereliggende reolplass
 4. Dugnad
  • Torsdag 16.april kl. 17.00, Ann-Cathrine ordner vaffel og kaffi
  • Sverre sender innkalling og setter opp gjøremålsliste
 5. Avplask
  • Flyttet fra den tradisjonelle datoen 1.mai til 19.april. Ingen auksjon.
 6. Container elveutstyr og ombygging reoler
  • Det ble orientert om status i saken. Kontaktperson i Statkraft er sykemeldt. Containere undersøkes.
 7. Årshjul
  • Styret og fagfunksjoner sender inn dato for ting som skjer gjennom året til Audun som setter det inn i passende års-oversikt
 8. Kjøp av havkajakker
  • Bernt ønsker ikke å kjøpe Gl.fiber havkajakker pga. forventet merarbeid med vedlikehold, Audun mener TKK burde vurdere spm.                 på ny ved reolutvidelse.
 9. Kjøp av flattvannkajakk
  • Erik (flattvannsjef) står fritt til å handle 2-3 kajakker innenfor budsjett
 10. Flattvann hjemmeside
  • Erik (flattvann) setter opp flattvannsside på tkk.no sammen med Erik
 11. Østmarkneset reoler
  • Kommunen har signalisert at det søndre lagerbygg på Østmarkneset fortsatt står ledig for aktuelle aktører. Audun foreslår at TKK                     skisserer opplegg der TKK tar driftsansvar og evt. leier ut ekstra plasser til kommersiell aktør. Audun følger opp mot kommunen.
 12. Padleting
  • Bernt, Anna og Håvard Dahlen rep. TKK på padleting
 13. Møtetidspunkt Pingvin
  • Styret kan foreslå at Pingvin kan benytte lokale tirsdager 18-20 i kurssesong. Mari snakker med Pingvin og Nidaros ang. tidspunkter.
 14. HMS-arbeidet
  • Internprotokollen ikke ferdig, Bernt sender RUH'er til padleforbund, vanskelig å få medlemmer til å skrive.
  • Capucine foreslår egen HMS-sjef, men styret mener ansvar til syvende og sist likevel ligger på styret og leder, en slik funksjon prioriteres ikke opprettet
 15. Navnesak
  • Saken er advokatmat og vanskelig å løse....... (henger i luften)
 16. Liten tilhenger
  • Sverre foreslår å fikse for 4-5000kr med rigg for havkajakk og elvekajakk + ny bunnplate etc. Sverre sjekker mulighet
 17. Førstehjelpkurs
  • Capucine har positiv erfaring med Røde-kors førstehjelpskurs og foreslår å sette det opp som årlig kurs for medlemmer. Koster 8500,- for 15 stk. Styret vil ikke subsidiere kurs til alle medlemmer, men det kan være aktuelt å subsidiere til aktivitetsledere.
 18. Elve Container
  • Sverre har fått pris på 12m container med sidedør, isolasjon, strøm og lys 65 000,-. Venter på godkjenning av kontrakt fra Statkraft.
 19. Vannledning
  • Sverre forventer en kostnad på 350 000,-