Leder 2020-03-05 20:54:01

02.03.2017 styremøteprotokoll

Styremøte TKK - 02.03.2017
Til stede: Frode Vassenden, Per Erling Movik, Monika Engan Døhl, Andreas Kruger Enge, Chris Thomas Skogli, Wenche Risan

Styremøter
Styremøter vil avholdes siste torsdag i hver måned kl. 18.00.
Alle fagsjefer inviteres med frivillig oppmøte.
Leiing TKK på Facebook brukes til innkalling.
Denne brukes også til å ta opp aktuelle saker mellom møtene.
Leder vurderer om det skal opprettes ei "lukket gruppe" på Facebook hvor konfidensielle saker kan dikuteres mellom møtene.

Første styremøte avholdes torsdag 23. mars, for å få en gjennomgang før representantene til Padletinget (Bernt, Per Erling og Wenche) reiser fredag 24. mars.

Padletinget 2017
Representanter fra TKK til tinget vil være: Bernt Marius Stjernen Johnsen, Per Erling Movik og Wenche Risan
Tinget avholdes i Oslo 24. - 25. mars.

TKK har ikke meldt inn noen saker til tinget 2017 (Håvard Engen har en sak han ønsker å fremme på tinget, men den ble ikke meldt inn innen fristen).


Årsmøte i Idrettsrådet i Trondheim 2017
Avholdes 20.mars i Trondheim Spektrum.
Representanter fra TKK vil være: Frode Vassenden og Wenche Risan
TKK kan stille med 3 representanter, men leder har ikke fått inn en tedje kandidat innen påmeldingsfristen.

Tillegg etter møtet: I tillegg stiller Guro Bratbakk fra elve-gruppa

Registeing i Brønnøysundregisteret
Medlemmer i TKK styre må oppdateres i Brønnøysundregisteret. Leder foretar oppdatering så snart signert referat fra TKK Årsmøte 2017 foreligger.

HMS-arbeid
Per Erling informerte om HMS-arbeidet som er gjort så langt og status pr 02.03.
Diskusjon rundt hvordan det videre arbeidet bø organiseres.
Oppstart-møte for prosessen med å utvikle et hensiktsmessig HMS-system for TKK avholdes mandag 13.03 kl. 18.00 ved klubbhuset på Skansn.

Klage lagt inn ang. valget ved årsmøtet 16.02.2017
Måten valget av Havsjef og vara Havsjef ved årsmøtet ble gjennomført er klaget inn til styret.
Styret gikk gjennom situasjonen som oppstod ved valget og diskuterte saken.
Styrets enstemmige innstilling er at situasjonen som oppsto ved årsmøtet var uheldig, men man kan ikke se at det er skjedd noe som byter med valg-prosedyrer.
Styret forfølger ikke resultatet av valget - Havsjef og vara Havsjef fortsetter slik som valgt.
Leder har informert klager om styrets innstilling pr. messenger melding 04.03.2017. (klagen ble lagt inn pr. messenger melding)


Sak ang. spørsmål om at TKK finansierer videregående aktivitetsleder-kurs for ett medlem - mot at vedkommende holder kurs i klubbens regi uten å få lønn fo dette.
Saken ble diskutert.
Styrets enstemmige innstilling er at dette ikke er en type avtale man kan inngå for ett enkelt-medlem. Åpner man for slike ordninger så må dette gjøres som en mulighet
alle medlemmer kan gjøre seg nytte av. Dette vil i tilfelle komplisere klubb-ledelsen unødvendig. Man ser også at dette i enkelte tilfeller kan medføre 
komplikasjoner regnskapsmessig - da det aktuelle medlem er kommersiell innen padle-kurs. Medlemmer kan dog søke om støtte fra klubben til deltakelse på kurs.
Leder har informert medlem om styrets innstilling pr. messenger melding 04.03.2017. (spørsmålet ble lagt inn pr. messenger melding)