Leder 2020-03-05 20:27:31

10.01.2019 styremøteprotokoll

Referat styremøte TKK 10.01.2019

 

Til stede: Sigurd Lyng Edvardsen, Chris Thomas Skogli, Bernt Marius Stjernen Johnsen, Wolfgang Born, Per-Erling Movik, Monica Engan Døhl, Per Åge Pedersen, Andread Krüger Enge, Aagot Opheim, Frode Vassenden, Peter Boros.

 

Planlegging av årsmøte

Våre frister:

Årsmøte: 21/2 kl 18

Saksdokumenter: 14/2

Innkalling: 21/1

Skaffe innhold til medlemsmøte etter årsmøte: 14/2

 

Arbeidsfrister

  • Årsberetning

    • innspill fra fagsjefer: 7/2

    • kommentarer 10/2

    • sammenstilling: 14/2

  • regnskap

    • Regnskapsbyrå avslutter regnskap: 18/1

    • Regnskap presenteres i Excel-fil: 7/2

    • Innspill, spørsmål, kvalitetssikring av Excel-fil: 10/2

    • Få med evt korreksjoner inn i Excel-fil: 14/2

  • budsjett

    • fagsjefer sine delbudsjett: 31/1

    • sammenfatning i ett samlebudsjett 7/2

    • kommentarer til samlebudsjett 12/2

    • styremøte med vedtak av endelig budsjett: 12/2

  • revisorberetning

    • Revisorer begynner arbeid når Regnskapsbyrå avslutter, 18/1

    • Revisorberetning ferdig: 14/2

  • Valgkomiteens innstilling

    • Valgkomiteen bedt om å starte arbeid: 5/12

    • Forslag: send mail til alle på valg og spør om de stiller igjen. Gjør klart at varamedlemmer er en rekrutteringsposisjon, de bør være med på styremøter og være åpen for å ta faste verv etterhvert.

 

Utdanningsstipend

I mai 2016 vedtok styret en ordning for støtte til utdanning innafor klubben (link til nyhetssak på tkk.no). Ordningen er lite kjent, og et spørsmål om ordningen var starten på en diskusjon om hva styret vil med ordningen. Budsjettet for 2018 spesifiserte ikke midler til dette, men ordningen er heller ikke eksplisitt opphevet, så styret anser det slik at ordningen fremdeles gjelder.

 

Styret hadde behov for å diskutere hvordan det er ønskelig å bruke denne ordningen. Det er nedfelt at tildeling skal vurderes ut fra klubbens behov. Det er en rimelig tolkning at det først og fremst er kompetanse det er for lite av i klubben som skal støttes, og/eller utdanninger som skaper ny aktivitet i klubben. Historisk har klubben støttet et veilederkurs hav, førstehjelpskurs for juniorer og to VHF-kurs. Styret mener generelt at aktivitetslederkurs hav eller videregåendekurs hav ikke støttes fordi det er såpass mange som har disse kursene. Men alle søknader vil bli vurdert, faktorer som lav alder og planer om stor fremtidig klubbaktivitet vil veie positivt. I tillegg prioriteres søknader som vil styrke grupper som har få personer med høy formell kompetanse.

 

Det er helt klart at utdanningsstipendet må gjøres bedre kjent. Det bør med i budsjettet for 2019, og informasjonen legges under “Viktig-Nyttig”-fanen på tkk.no og annonseres på annen måte.

 

Skal vi søke på NIF-midler for integrering?

Det er mulig å søke om støtte til inkludering i NIF, men skal vi det? Beslutning: Nei, ikke søk nå,  men sett av et beløp på budsjettet for 2019 til støtte for egne medlemmer som ønsker å jobbe med integrering. Så vil vi søke neste år for å styrke aktivitet som har kommet igang. Begrunnelse: styret føler at aktiviteten må komme før søknaden, og at styret ikke kan ta initiativ til et engasjementet, men at engasjementet må komme fra enkeltmedlemmer.

 

Skal vi bidra med høringssvar til NIF sitt forslag til ny organisasjon?

Frode: Videresend invitasjonsmail til styremedlemmene. De i styret som ser muligheter til å påvirke prosessen i NIF er velkommen til å formulere et høringsvar. Frist er 31. januar 2019  

 

Fordelingsmøtet for kommunale anlegg

Peter rapporterte fra møte om fordeling av tid i kommunale anlegg.

Idrettsrådet har to ordninger for støtte av integreringstiltak: idrettskontakt, aktivitetsguide

Basseng: Husebybadet skal pusses opp, det kan bli trangere i Pirbadet under oppussing. Nytt bydelsbasseng havner antakelig på Moholt. Det kan bli brukbart til polo. Tildeling av bassengtid i Pirbadet: samme som 2018, vi får gratis 38 timer primært til barn/unge, det dekker all juniortrening (21 timer), resten går til polo.

Vår juniortrening har har god aktivitet i år, med 10 på hver trening og 16 personer involvert. Junior snitt 10, 16 forskjellige: bra aktivitet. Polo har hatt 8 TKK-medlemmer på hver trening i snitt.

Faste polomål Kyvatnet: vi har ballen. Byggesøknad først. Noen i klubben som har peiling? Toralf? Pologruppa bør vurdere å ta med bygging inn på budsjett 2019.

 

Østmarkneset status.

Badet ikke ferdig, men under arbeid. Vi har slitt med å få en avtale med fridykkerne om bruk og betaling. Hele det store rommet er fullt av materialer, og det er vanskelig å få ut og inn  kajakker. Frode: Gi tilbakemelding på materialer, og få til et nytt møte om avtale.

 

Yoga

Det har blitt færre deltakere på yoga etterhvert, og det har ikke vært økonomisk selvgående. Vedtak: Ta en pause dette semester, vurder å starte opp igjen til høsten med å ta forhåndsbetalt for et semester, og det blir nok interesse for det.

begynn med forhåndsbetaling for halvt år? start opp hvis selvfinansierende. Bedre markedsføring, få yoga på terminlista. Vi kan også invitere Pingvin, Nidaros og NTNUI.

 

Tips fra NPF med Bernt

Oppkjøring av tinget 5-6 april. Vi må sende saksforslag og tipse valgkomite i god tid, og planlegge for å sende 3 delegater. Send ut forespørsel til alle om forslag til delegater og saksforslag. Neste møte: pek ut delegater.

 

Neste møte

12/2 kl 18