Leder 2022-03-29 21:52:02

Protokoll styremøte 22. mars 2022

Tidspunkt: 22. mars 2022 kl. 18.00
Sted: Skansen

Tilstede: Anders, Ulf, Eirin, Monica, Hilde, Magne, Wolfgang, Kristian, Chris Thomas, Aagot og Callum

Saker:

1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte og valg av referent

Referat godkjent og Chris Thomas referent

2. HMS

Følge opp tidligere aksjoner:

 • Oppdatere TKK.no med informasjon om mørkepadling i Nidelva.

Eventuelle nye rapporterte hendelser.

Starte HMS-arbeid for klubbturer + søndagsturer. (Ulf og Aagot tar ansvaret fra styret, involverer fagsjefene)

3. Økonomi

 • Ingen innspill på drift. Bilagsføring til Q1 er ikke ferdig.

 • Vurdere Pris på leie av huset til arrangementer
  • Vedtak ny pris: 2500 per døgn for medlemmer. (Bytte “arrangement” med “døgn”.)
  • Grunnlag for øking; Vi ligger under generelt prisnivå, og vil fortsatt gjøre det etter justeringen, men har også en del driftskostnader på hus (200.000 kr i året).

4. Handlingsplan 2022

Vedtak: Handlingsplanen godkjent.

5. Velge politiattestansvarlig

Styret velger en person som politiattestansvarlig.

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/drifte-et-idrettslag/organisering/politiattest/

Vedtak: Hilde Mailen Domaas blir politiattestansvarlig, Chris Thomas blir vara.

6. Barneidrettsansvarlig

Vedtak: Styret utpeker Anders Foldvik til å være barneidrettsansvarlig.

7. Finne hussjef

Fortsatt ingen hussjefkandidater som har meldt seg. Haster litt å få dette til.

8. Starte jobben med “Min varsling”

System for å sende / motta / registrere varsel i idrettslaget og behandle disse. Systemet inneholder også støtte og råd, samt saksgang.

Opptak fra webinar: https://www.youtube.com/watch?v=VVU3CpuIpfU&t=1658s&ab_channel=Vikenidrettskrets

Vedtak: Styret vedtar at TKK skal innføre Mitt Varsel som plattform som varsling i klubben og starter arbeidet med innføring.

9. Medlemsmøte: Leif Tofte 80 år - Et padleliv

Hilde orienterte. 

30. mars. Aagot fikser kaffe og kake. Wolfgang hjelper til med å vise bilder.

10. Passion for Ocean-festivalen

Kolliderer med Padlefestivalen. Vi velger å ikke delta denne gang.

11. Eventuelt

Husdugnad

 • Dugnadsansvarlig 2022: ULF
 • Onsdagen 27. april for reolsjekk
 • Vanlig dugnad 30. april (lørdag) 

Kurs for DNT-ungdom: 

 • Vi(?) hører med unge aktivitetsledere i klubben som kan bidra på kurset.

Tilleggsmodul for akt.ledere:

 • NIF holder diverse tilleggsmoduler. Kristian sørger for å informere akt.ledere.

Førstehjelpskurs:

 • Ulf kan bidra med å få arrangert førstehjelpskurs for aktivitetsledere. 

Medlemsregisteret TKK:

 • Holde oppdatert hvilke grupper folk tilhører.