Leder 2021-05-29 18:16:13

Restriksjoner i forbindelse med Covid-19

English follows below.

Oppdatert 23.juni 2021 (Rødt = endret ved siste oppdatering)

Følgende restriksjoner gjelder for Trondhjems Kajakklubb:

GENERELT:
 
- Hold deg hjemme dersom du har symptomer.
- Hold minst én meters avstand til andre.
 
SKANSEN OG ØSTMARKNESET:
 
- Kun medlemmer av Trondhjems Kajakklubb, Nidaros Roklubb og Pingvin Sportsdykkerklubb har adgang til klubbhuset. Besøk fra andre skal avklares med administrasjonen.
- Kjøkkenet kan brukes til møter og arrangementer, men er ellers stengt.
- Det kan gjennomføres arrangementer / møter innendørs, med registrering av deltakere. Maks 30 deltakere, gitt av avstand kan holdes.
- Maks tre personer per garderobe (én på Østmarkneset).
- Husk håndsprit før og etter besøk, og vask låneutstyr.
- Munnbind skal brukes i situasjoner hvor det er utfordrende å holde minst én meters avstand.
 
JONSVATNET:
 
- Da vi ikke har mulighet til å vaske utstyr på Jonsvatnet, må kan vi dessverre ikke leie ut utstyr der under pandemien.
 
AKTIVITET (TURER, AKTIVITETER OG KURS):
 
- Alle typer padleaktiviteter er lov så lenge det er maksimalt 40 deltakere per gruppe og avstand kan holdes.
- Alle turer der padler har vært inne i klubbhuset eller inne på Østmarkneset må registreres i loggbok. (for smittesporing).
- Kurs kan gjennomføres, med opp til 40 deltakere per gruppe og at én meters avstand.
- Unntak fra regelen om 1 meters avstand kan avtales dersom det er nødvendig for gjennomføringen av aktiviteten.
 
PIRBADET:
 
- Bassengtrening er avsluttet for sommersesongen.
 
JUNIOR:
 
- Personer under 20 har unntak fra avstandsregel under aktivitet, men reglene for Skansen/Østmarkneset gjelder også dem.
 

English

IN GENERAL:

- Stay home if you have symptoms.
- Keep at least one meter distance to others.

SKANSEN AND ØSTMARKNESET:

- Only members of Trondhjem Kajakklubb, Nidaros Roklubb and Pingvin Sportsdykkerklubb have access to the clubhouse. Visits from others must be clarified with the administration.
- The kitchen can be used for meetings and events, else it is closed.
- Events / meetings can be held indoors, with registration of participants. Maximum 30 participants, if distance can be kept.
- Maximum three people per wardrobe (one on Østmarkneset).
- Remember to wash hands before and after visits, and wash equipment that you loan.
- Face mask should be used in places where it is difficult to keep at least one meter distance.

JONSVATNET:

- As we do not have the opportunity to wash equipment on Jonsvatnet, we unfortunately can not rent out club equipment there during the pandemic.

ACTIVITY (TRIPS, ACTIVITIES AND COURSES):

- All types of paddling activities are allowed. Max 40 participants per group.
- All trips where paddlers have been inside the clubhouse or inside Østmarkneset must be registered in the logbook. (for infection tracking).
- Courses can be completed, with up to 40 participants per group and that distance can be kept.
- Exceptions to the rule of 1 meter distance can be agreed if necessary for arranging the activity.
 

PIRBADET:

- Pool training is finished for the summer season.

JUNIOR:

- People under the age of 20 have exception from the distance rule during activities, but the rules for Skansen / Østmarkneset also apply to them.