Leder 2021-05-29 18:16:13

Restriksjoner i forbindelse med Covid-19

English follows below.

Oppdatert 10.juni 2021 (Rødt = endret ved siste oppdatering)

Følgende restriksjoner gjelder for Trondhjems Kajakklubb:

GENERELT:
 
- Hold deg hjemme dersom du har symptomer.
 
SKANSEN OG ØSTMARKNESET:
 
- Kun medlemmer av Trondhjems Kajakklubb, Nidaros Roklubb og Pingvin Sportsdykkerklubb har adgang til klubbhuset.
- Hele klubbhuset er åpent, bortsett fra kjøkken som fortsatt er stengt. 
- Det skal ikke gjennomføres arrangementer / møter innendørs.
- Maks tre personer per garderobe (én på Østmarkneset).
- Minst en meters avstand til enhver tid.
- Husk håndsprit før og etter besøk, og vask låneutstyr.
- Munnbind skal brukes innendørs så lenge andre er tilstede i samme rom.
 
JONSVATNET:
 
- Da vi ikke har mulighet til å vaske utstyr på Jonsvatnet, må kan vi dessverre ikke leie ut utstyr der under pandemien.
 
AKTIVITET (TURER, AKTIVITETER OG KURS):
 
- Ingen organiserte turer og aktiviteter er tillat frem til og med 15. juni. (Ikke-organisert aktivitet er tilllat.)
- Alle turer der padler har vært inne i klubbhuset eller inne på Østmarkneset må registreres i loggbok. (for smittesporing).
- Kurs kan gjennomføres, 100% utendørs, med fast gruppe med opp til 20 deltakere gjennom hele kurset og med nødvendig avstand. Kursleder bestemmer om det lar seg gjennomføre innefor smittevernsreglene.
- Organisert trening opp til 20 deltakere i faste grupper er tillatt.
 
PIRBADET:
 
- Bassengtrening er avsluttet for sommersesongen.
 
JUNIOR:
 
- Personer under 20 år kan trene tilnærmet som vanlig, men reglene for Skansen/Østmarkneset gjelder også dem.
 

English

IN GENERAL:

- Stay home if you have symptoms.

SKANSEN AND ØSTMARKNESET:

- Only members of Trondhjem Kajakklubb, Nidaros Roklubb and Pingvin Sportsdykkerklubb have access to the clubhouse.
- The entire clubhouse is open, except for the kitchen which is still closed.
- No events / meetings will be held indoors.
- Maximum three people per wardrobe (one on Østmarkneset).
- At least one meter distance at all times.
- Remember to wash hands before and after visits, and wash equipment that you loan.
- Face mask should be worn indoors as long as others are present in the same room.

JONSVATNET:

- As we do not have the opportunity to wash equipment on Jonsvatnet, we unfortunately can not rent out club equipment there during the pandemic.

ACTIVITY (TRIPS, ACTIVITIES AND COURSES):

- No organized trips and activities are allowed until June 15. (Unorganized activity is allowed.)
- All trips where paddlers have been inside the clubhouse or inside Østmarkneset must be registered in the logbook. (for infection tracking).
- Courses can be arranged, 100% outdoors, with a fixed group up to 20 participants throughout the course and with the necessary distance. The course leader decides whether it can be done.
- Organized training up to 20 participants in permanent groups are allowed.

PIRBADET:

- Pool training is finished for the summer season.

JUNIOR:

- People under the age of 20 can train almost as normal, but the rules for Skansen / Østmarkneset also apply to them.