content:

Produktkontroll, internkontroll og HMS i TKK

Lov om produktkontroll pålegger alle virksomheter som tilbyr forbrukertjenester i Norge å vise aktsomhet og «treffe rimelige tiltak» for å ivareta brukernes helse og sikkerhet. En juridisk utredning for klatreforbundet gjør det klart at frivillige organisasjoner – for eksempel kajakklubber – også må forholde seg til disse lovbestemmelsene, til og med for mer løselig organiserte tilbud. Utredningen er utført av advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA.

TKK overholder lov og forskrift gjennom flere tiltak som besvarer vår:

Opplysningsplikt: Vi stiller krav til at aktivitetsledere og turkoordinatorer skal gi tilstrekkelig av opplysninger om arrangementene og vi opplyser om risiki og tiltak forbundet med ulike typer turer på våre HMS-ark.

Aktsomhetsplikt: Vi er konservative og aktsomme ved gjennomføring av arrangement særlig i tilfelle der mindre erfarne deltar. Vi har også plikt til å avvise deltakelse på hele eller deler av arrangementet dersom vi anser deltakeren for mindre kompetent enn det som kreves.

Kunnskapsplikt: Vi driver systematiske kompetansebyggende tiltak for ledere, instruktører og medlemmer, ved regulære aktiviteter, kurs og samlinger. Vi har en kultur for sikkerhet der vi også deler på erfaring og kompetanse på en uformell måte.

Plikt til risikoanalyse og forebyggende tiltak: Vi har etablert et HMS-system. Dette inneholder blant annet et sett av HMS-ark som omfatter (per 2014) de fleste av våre typer arrangement. HMS-ark for arrangement der det deltar kun særlig erfarne er per i dag ikke utformet. HMS-systemet befinner seg lett tilgjengelig på vår interne webside samt en fysisk kopi i perm der medlemmene registrerer seg ut/inn ved padlinger.

113 - Når ringer du?

Ved mistanke om, usikkerhet rundt eller observasjon av symptomer på livs/helsetruende medisinsk situasjon skal 113 kontaktes. 

Det er ofte liten vits å spørre vedkommende som har symptomer da de fleste erfaringsmessig vil komme til å synes de er til bryderi. Det kan være en belastning for de i seg selv å bli spurt, informer de heller om at 113 vil bli kontaktet. Dersom vedkommende som har symptomer motsetter seg kontakt med 113 skal dette ignoreres. 

Kontakt med 113 igangsetter ikke umiddelbart en større redningsaksjon, og er i første omgang kontakt med medisinsk personell som er bedre skikket til å vurdere medisinsk tilstand og grad av hast enn du eller vedkommende med symptomer er i stand til.

Er du i tvil .. .så er du egentlig ikke i tvil; da ringer du.